REKLAMAČNÍ ŘÁD

Reklamační řád
Transilvania Nábytek, s.r.o.

Nárok na uplatnění záruky

 1. Kupující má právo uplatnit u prodávajícího záruku jen na zboží, které u něj zakoupil a které vykazuje v zákonem dané lhůtě 24 měsíců vady, zaviněné prodávajícím.
 2. Kupující má právo si zboží při jeho převzetí překontrolovat (viditelné vady, počet artiklů, či balíků, z kterých se zakoupené zboží skládá).

Odpovědnost za vady

 1. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, vady způsobené nevhodným způsobem ošetření, neodbornou montáží, jakož
  i vady způsobené kupujícím po převzetí zboží. Vadou zboží není obvyklý barevný rozdíl a rozdíl ve struktuře přírodních materiálů (např. kůže, dřevo, dýha), textilních a umělých materiálů (např. drobné odchylky ve vzorech a tónech barev u látek). Vadou dále nejsou rozdíly rozměrů u čalouněného nábytku v rámci tolerancí, které připouštějí příslušné technické normy platné na území České republiky.
 2. Kupující nemá právo uplatnit reklamaci na vady, na které byl prodávajícím v době uzavření smlouvy upozorněn (např. zlevněné zboží z výprodeje) a za které dostal patřičnou slevu.
 3. Nárok na uplatnění záruky zaniká:
 • nenahlášením zjevných vad při převzetí zboží
 • poškozením zboží v případě vlastní přepravy používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají přirozenému prostředí (vlhkost, chemické a mechanické vlivy, povětrnostní podmínky atp.)
 • neodbornou montáží, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním náležité péče
  o zboží
 • poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu
  s všeobecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy platnými na území České republiky
 • nekvalitní přípravou podkladů (nerovnost stěn a podlah) pro řádnou realizaci montáže uplynutím záruční doby

Záruční doba

 1. U kupujícího, který je fyzickou osobou a nakupuje výrobky ve smyslu § 52 odst. 3 Občanského zákoníku, činí záruční doba 24 měsíců a začíná plynout dnem převzetí zboží kupujícím. U kupujícího, který nakupuje výrobky a jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a nakupuje výrobky ve smyslu Obchodního zákoníku (právnická osoba), činí záruční doba 6 měsíců a začíná rovněž plynout dnem převzetí zboží kupujícím
 2. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl zboží používat
  z důvodu jeho záruční opravy.

Uplatnění a vyřízení reklamace

 1. Reklamace vyřizujeme dle platných právních předpisů (§ 19, zákon 634/1992
  o ochraně spotřebitele v platném znění, Občanský a Obchodní zákoník).
 2. Nahlášení reklamace je nutno provést neprodleně po zjištění vady (§ 599 OZ),
  a to písemně, elektronickou poštou (emailem) nebo osobně na pobočce naší společnosti, nejlépe v nejbližším místě bydliště kupujícího (nebo umístění věci).
 3. Pro ověření vlastníka věci a platnosti záruční lhůty, je nutno doložit doklad
  o zaplacení, který je nepřenosný (kupní smlouva), pokladní doklad, či jiný doklad prokazující zakoupení věci v naší společnosti.
 4. Pro určení oprávněnosti či neoprávněnosti reklamace věci je nutno předložit výrobek, doložit fotografie viditelně zobrazené vady (vad) nebo zpřístupnit místo, kde je věc umístěna (u objemných artiklů) našemu servisnímu pracovníkovi reklamací, a to nejpozději do 24 hodin od nahlášení reklamace. V opačném případě bude reklamační řízení pro nesoučinnost zastaveno.
 5. Reklamace výrobku bude vyřízena do 30 dnů od jejího nahlášení, pokud se obě strany nedomluví na lhůtě delší.

 

Transilvania Nábytek s.r.o.

IČO 24124273 | DIČ CZ24124273